Liga Klas 2016/2017

Wyniki Ligi klas IV-VI 2016/17 konkurencja „Czytelnictwo ”

Punktacja: średnia wypożyczeń książek (bez podręczników) w roku szkolnym 2016/17 na 1 ucznia w klasach IV-VI (za I miejsce -10 pkt, II miejsce – 8 pkt, III miejsce – 6 pkt, IV miejsce – 4 pkt, V miejsce-2 pkt, VI miejsce – 0 pkt):

 • I miejsce kl. 4b – 6,88 książek na 1 ucznia
 • II miejsce kl. 6b – 6,1 książek na 1 ucznia
 • III miejsce kl. 5b – 5,2 książek na 1 ucznia
 • IV miejsce kl. 5a – 5,0 książek na 1 ucznia
 • V miejsce kl. 4a – 3,88 książek na 1 ucznia
 • VI miejsce kl. 6a -1,54 książek na 1 ucznia

Ostateczne wyniki Ligi klas 2016/17 „Naukowy Wrocław” są następujące:

 • I miejsce – klasa 6b -180,4 pkt
 • II miejsce – klasa 5b-178,55 pkt
 • III miejsce – klasa 4b-169,55 pkt
 • IV miejsce – klasa 5a-163,4 pkt
 • V miejsce – klasa 4a-156,6 pkt
 • VI miejsce – klasa 6a-131,6 pkt

Dziękujemy Jury, Uczniom, Rodzicom, Wychowawcom i Koordynatorom zadań. Zapraszamy na rozdanie nagród, dyplomów i podziękowań podczas Finału Ligi Klas do dużej sali gimnastycznej 8 czerwca 2017 r. o godz. 11.40-12.25.

Wrocław, 31 maja 2017 r. Koordynator – mgr Halina Włoszczyńska


Wyniki Ligi Klas IV-VI 2016/17 Konkurencja:

„Wyższe uczelnie Wrocławia-historia i architektura” – 23 maja 2017 r.-

Koordynator – p. Małgorzata Więcław-Szafrańska

Jury w składzie: p. Stanisława Socha – dyrektor szkoły, p. Jolanta Jaworska – wicedyrektor szkoły, p. Halina Włoszczyńska-nauczyciel bibliotekarz, koordynator Ligi klas , p. Małgorzata Więcław-Szafrańska-nauczyciel plastyki i techniki przyznało następującą ilość punktów:

 • I miejsce kl. 6b -30 pkt
 • II miejsce kl. 5b -28,75 pkt
 • III miejsce kl. 4b -27,25 pkt
 • IV miejsce kl. 4a -27 pkt
 • V miejsce kl. 5a – 26 pkt

Po wszystkich dotychczasowych konkurencjach („Latawce czytelnicze”, „Recenzje ulubionych książek”, „Mikołajkowy turniej szachowy”, plakaty: „Sylwetki sławnych naukowców wrocławskich”, „Edukacyjne potyczki sportowe (eduball) oraz „Wyższe uczelnie Wrocławia-historia i architektura”- wyniki Ligi Klas 2016/17 „Naukowy Wrocław” są następujące:

 • I miejsce kl. 5b – 172,55 pkt
 • II miejsce kl. 6b – 172,4 pkt
 • III miejsce kl. 4b – 159,55 pkt
 • IV miejsce kl. 5a – 159,4 pkt
 • V miejsce kl. 4a – 154,6 pkt
 • VI miejsce kl. 6a – 131,6 pkt
 • 31 maja 2017 r. do w/w wyników dodane zostaną z całego roku szkolnego wyniki średniej klasowej na 1 ucznia wypożyczonych i przeczytanych! książek – od 0-10 pkt.

 Koordynator Ligi Klas- Halina Włoszczyńska


PROJEKT EDUKACYJNY Rok szkolny 2016/2017
LIGA KLAS IV-VI – Współzawodnictwo międzyklasowe
„Naukowy Wrocław”

Koordynator projektu:
mgr Halina Włoszczyńska – nauczyciel bibliotekarz

 • Cele:
 1. Rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów i zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, technicznymi oraz wdrażanie do korzystania z literatury – w tym popularnonaukowej.
 2. Doskonalenie czytania ze zrozumieniem.
 3. Rozwijanie talentów w poszczególnych dziedzinach nauki i dyscyplinach sportowych (w tym szachów).
 4. Poznanie sylwetek wielkich naukowców wrocławskich i ich osiągnięć.
 5. Poznanie historii i architektury wrocławskich uczelni.
 6. Rozwój kompetencji kluczowych- krytyczne myślenie, uczenie się poprzez zabawę, praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności, kształtowanie właściwych relacji interpersonalnych i systemu wartości oraz współzawodnictwa.
 7. Rozwijanie umiejętności informatycznych.
 8. Doskonalenie umiejętności korzystania z narzędzi multimedialnych, korzystania z różnych źródeł informacji oraz doskonalenie ich gromadzenia, selekcjonowania i opracowywania i poszanowania praw autorskich.

Czas trwania projektu: od października 2016 r do czerwca 2017 roku.

 • Organizatorzy i koordynatorzy działań:

Halina Włoszczyńska – nauczyciel bibliotekarz – koordynator, Elżbieta Kleciek – nauczyciel matematyki, Mirosław Rubacha – nauczyciel historii, Artur Zieliński, Lidia Jońca – nauczyciele wychowania fizycznego, Małgorzata Więcław-Szafrańska – nauczyciel plastyki i techniki.

Szczegółową punktację opracowują koordynatorzy poszczególnych konkurencji wraz z koordynatorem projektu.

 • Zasady współzawodnictwa:

W Lidze Klas współzawodniczą ze sobą klasy IV, V, VI pod opieką wychowawców przy wsparciu nauczycieli przedmiotów w zależności od rodzaju zdania. Przy każdym zadaniu wskazany jest nauczyciel koordynujący wykonanie zadań przez uczniów w zespołach klasowych.

Tytuł finalisty Ligi Klas zostanie przyznany klasie, która otrzymała największą liczbę punktów biorąc udział we wszystkich konkurencjach. Nie przewiduje się dogrywki w przypadku sytuacji remisowej, chyba że jury zdecyduje inaczej, o czym będą klasy powiadomione odpowiednio wcześniej.

Jury: Dyrektor szkoły – p. Stanisława Socha, wicedyrektor szkoły – p. Jolanta Jaworska, p. Halina Włoszczyńska- nauczyciel bibliotekarz, oraz nauczyciele koordynujący poszczególne zadania.

 • Zadania:

Konkurencja 1

Latawce czytelnicze (do 28 X 2016 r.) Koordynatorzy zadania-wychowawcy poszczególnych klas IV-VI

Prezentacja zainteresowań czytelniczych wszystkich uczniów w klasie wraz z wychowawcą zawarta na latawcu klasowym. Wymiary latawca – romb z papieru : 1m x 70 cm a na nim wyraźna informacja: która to klasa (na ogonie latawca) a każdy uczeń na latawcu przywiesza swoją literacko-plastyczną informację: „Imię, pierwszą literę nazwiska oraz autora i tytuł swojej ulubionej książki” w dowolnej, ale czytelnej formie graficznej”. Z takich uczniowskich „cegiełek” powstanie latawiec klasowy*.

Wystawa latawców klas IV-VI – 31 października 2016 roku.

Ocena jury uwzględniać będzie zawartość treściowo-graficzną prezentacji, pomysłowość, poprawność językową oraz estetykę wykonania.

*Zadanie dodatkowe „Czytelnictwo” do konkurencji nr 1 – Koordynatorzy zadania – p. Magdalena Walczyńska i p. Łukasz Gregorowicz uczący w danej klasie języka polskiego i nauczyciel bibliotekarz

 1. Każdy uczeń w klasie pisze w ustalonym czasie przez nauczyciela języka polskiego recenzję ulubionej książki wskazanej na latawcu polecając ją do przeczytania innym uczniom (może być ilustrowana). Wszystkie recenzje – wystawa 4 lutego 2017 r. Jedną najciekawszą recenzję z klasy – wybraną przez nauczyciela języka polskiego uczącego w danej klasie- ocenia jury.
 2. Statystyka czytelnictwa – średnia wypożyczonych w bibliotece szkolnej i przeczytanych książek na ucznia w klasach IV-VI na dzień 31 maja 2017 r.– nauczyciel bibliotekarz.

Konkurencja 2

Sylwetki słynnych naukowców wrocławskich (do 21 XI 2016 r.) – Koordynator zadania – p. Mirosław Rubacha – nauczyciel historii.

Każda klasa przedstawia na plakacie o wymiarach 85×60 cm sylwetkę wylosowanego naukowca (fotografia lub portret wykonany dowolną techniką) i zilustrowany opis jego osiągnięć.

Ocena jury uwzględniać będzie zawartość treściowo-graficzną (wizerunek naukowca, krótka biografia oraz prezentacja jego osiągnięć), pomysłowość, poprawność językową oraz estetykę wykonania.

Konkurencja 3

Turniej szachowy klas IV-VI o tytuł Mistrza szachów SP 108 – 5 XII 2016 r.

Koordynator zadania – p. Elżbieta Kleciek – nauczyciel matematyki

Klasy wystawiają do turnieju międzyklasowego swoich najlepszych zawodników. Zasady turnieju i punktację podaje klasom koordynator tego zadania p. Elżbieta Kleciek – nauczyciel matematyki.

Konkurencja 4

Edukacyjne potyczki sportowe – 21 marca 2017 r.

Koordynatorzy zadania: p. Artur Zieliński, p. Lidia Jonca – nauczyciele wych. fizycznego

Zasady turnieju (mi.in piłki eduball) i punktację podaje klasom koordynator tego zadania p. Artur Zieliński-nauczyciel wychowanie fizycznego, pomoc p. Lidia Jońca.

Konkurencja 5

Wrocławskie uczelnie wyższe – historia i architektura – do 9 maja 2017 r.

Koordynator zadania – p. Małgorzata Więcław-Szafrańska – nauczyciel plastyki i techniki.

Każda klasa w formie plakatu 1m x 70 cm prezentuje budynek (budynki) wylosowanej uczelni, jej otoczenia i charakterystycznych elementów architektury w dowolnej technice wraz z opisem, który zawiera najważniejsze wydarzenia z historii tej uczelni od powstania do czasów współczesnych. Może to być praca plastyczna w dowolnej technice, fotograficzna lub obie jednocześnie wraz z notatką historyczną.

Ocena jury uwzględniać będzie zawartość treściowo-graficzną prezentacji, pomysłowość, poprawność językową oraz estetykę wykonania.

 ****************************************************************

Finał Ligi Klas przewiduje się na 5 czerwca 2017 roku -rozdanie nagród za I, II, i III miejsce oraz podziękowań i dyplomów połączony z wystawą prac uczniów.

Opracowanie:

mgr Halina Włoszczyńska – nauczyciel bibliotekarz

Wrocław, 5 października 2016 r.


Dnia 21 marca 2017 roku miały miejsce u nas w szkole edukacyjne potyczki sportowe w ramach Ligi Klas. Każda z klas IV – VI wystawiła swoją reprezentację, która składała się z trzech chłopców i trzech dziewcząt. Już od samych rozgrywek początkowych emocji nie brakowało. Przedstawiciele klas z maksymalnym zaangażowaniem brali udział w sportowej rywalizacji. W potyczkach końcowych, o konkretne miejsca w zawodach atmosfera zrobiła się jeszcze bardziej gorąca, a najwięcej wrażeń dostarczył wszystkim finał o miejsca 1-3.

Wyniki Edukacyjnych potyczek sportowych:

Rozgrywki początkowe:

 • 4a : 4b 15:43
 • 5a : 5b 32:37
 • 6a : 6b 25:45

Rozgrywki finałowe o miejsca 4-6:

 • 4a: 50 pkt
 • 5a: 84 pkt
 • 6a: 74 pkt

Rozgrywki finałowe o miejsca 1-3:

 • 4b: 56 pkt
 • 5b: 78 pkt
 • 6b: 67 pkt

 

 • I miejsce kl. 5b
 • II miejsce kl. 6b
 • III miejsce kl. 4b
 • IV miejsce kl. 5a
 • V miejsce kl. 6a
 • VI miejsce kl. 4a

Serdecznie gratulujemy! Artur Zieliński


Wyniki Ligi Klas IV-VI 2016/17 Konkurencja: 4A

„Edukacyjne potyczki sportowe” – 21 marca 2017 r.-

Koordynator – p. Artur Zieliński

Sędziowie –nauczyciele wychowania fizycznego: p. Artur Zieliński i p. Lidia Jońca przyznali zgodnie z regulaminem wyścigów w zawodach z piłkami edukacyjnymi (eduball) zorganizowanych w pierwszym dniu wiosny dla klas IV-VI następującą ilość punktów:

 • I miejsce kl. 5b -30 pkt
 • II miejsce kl. 6b -28 pkt
 • III miejsce kl. 4b -26 pkt
 • IV miejsce kl. 5a -24 pkt
 • V miejsce kl. 6a – 22 pkt
 • VI miejsce -kl. 4a – 20 pkt

Po wszystkich dotychczasowych konkurencjach („Latawce czytelnicze”, „Recenzje ulubionych książek”, „Mikołajkowy turniej szachowy”, plakaty: „Sylwetki sławnych naukowców wrocławskich” oraz „Edukacyjne potyczki sportowe (eduball) wyniki Ligi Klas 2016/17 „Naukowy Wrocław” są następujące:

 • I miejsce kl. 5b – 143,8 pkt
 • II miejsce kl. 6b – 142,4 pkt
 • III miejsce kl. 5a – 133,4 pkt
 • IV miejsce kl. 4b – 132,3 pkt
 • V miejsce kl. 6a -131,6 pkt
 • VI miejsce kl. 4a – 127,6 pkt

Zapraszamy do kolejnej konkurencji: plakaty z prezentacją wylosowanych uczelni wrocławskich (do 9 maja 2017 r.-max 30 pkt) oraz średnia wypożyczonych i przeczytanych! książek przez klasy (do 31 maja 2017 r.-max 10 pkt).

Wrocław, 21 marca 2017 r. Koordynator Ligi klas – Halina Włoszczyńska


Liga Klas IV-VI 2016/17 Konkurencja:

„Czytelnictwo – recenzje książek”

Koordynatorzy konkurencji nr 4 – nauczyciele języka polskiego: p. Magdalena Walczyńska oraz p. Łukasz Gregorowicz

Jury w składzie: p. Jolanta Jaworska – wicedyrektor, p. Halina Włoszczyńska – koordynator Ligi Klas, p. Magdalena Walczyńska – nauczyciel j. polskiego, p. Łukasz Gregorowicz – nauczyciel języka polskiego przyznało następującą ilość punktów:

 • I miejsce kl. 5b – 29,3 pkt
 • II miejsce kl. 5a – 26,9 pkt
 • III miejsce kl. 4b – 26,6 pkt
 • IV miejsce kl. 6a – 25,9 pkt
 • V miejsce kl. 6b – 24,4 pkt
 • VI miejsce kl. 4a -21, 6 pkt

Po 4. konkurencjach punktacja jest następująca:

 • I miejsce kl. 6b – 114,4 pkt
 • II miejsce kl. 5b – 113,8
 • III miejsce kl. 6a – 109,6 pkt
 • IV miejsce kl. 5a – 109,4 pkt
 • V miejsce kl. 4a – 107, 6 pkt
 • VI miejsce kl. 4b – 106,3 pkt

Gratulujemy klasom! Dziękujemy koordynatorom tej konkurencji oraz zapraszamy na potyczki sportowe z piłkami edukacyjnymi 21 marca 2017 r.

Wrocław, 6 marca 2017 r Koordynator Ligi klas – mgr Halina Włoszczyńska


WYNIKI Ligi Klas 2016/17 „Naukowy Wrocław”

Konkurencja 3 „ Mikołajkowy Turniej Szachowy”  – 6 XII 2016 r.

Jury w składzie: Sędzia szachowy: p. Wiesław Janocha oraz koordynator konkurencji nr 3 – p. Elżbieta Kleciek przyznali następującą ilość punktów:

 • I miejsce kl. VI b -30 pkt
 • II miejsce kl. VI a -29 pkt
 • III miejsce kl. Vb – 28 pkt
 • IV miejsce kl. IV a – 27 pkt
 • V miejsce kl. V a – 26 pkt
 • VI miejsce kl. 4b -25 pkt

Wyniki ligi klas 2016/17 „Naukowy Wrocław po I, II i III konkurencji:

 • I miejsce kl. 6b – 90 pkt
 • II miejsce kl. 4a – 86 pkt
 • III miejsce kl. 5b – 84,5 pkt
 • IV miejsce kl. 6a – 83,75 pkt
 • V miejsce kl. 5a – 82,5 pkt
 • VI miejsce kl. 4b – 79,75 pkt

Dziękujemy i zapraszamy na następną konkurencję – Wystawa najlepszych recenzji książek na Dzień otwarty szkoły – 4 lutego 2016 r.(konkurencja 1a „Czytelnictwo”)  –  recenzje swoich książek wybranych przez uczniów na Latawce Czytelnicze (w formacie A-4, ilustrowane ) piszą wszyscy uczniowie w klasach IV-VI pod kierunkiem nauczycieli języka polskiego uczących w danej klasie –koordynatorzy: p. Magdalena Walczyńska i p. Łukasz Gregorowicz.

Prosimy wychowawców kl. IV-VI o pomoc w wyborze 3 najlepszych recenzji swojej klasy na wystawę, które będzie również oceniało jury.

 Wrocław, 13 grudnia 2016 r. Koordynator Ligi klas – mgr Halina Włoszczyńska


WYNIKI Ligi Klas 2016/17 „Naukowy Wrocław”

Konkurencja 2 – Sylwetki słynnych naukowców wrocławskich – max 30 pkt.

Jury w składzie: p. Stanisława Socha – dyrektor szkoły, p. Jolanta Jaworska – wicedyrektor szkoły, p. Mirosław Rubacha – nauczyciel historii, koordynator konkurencji nr 2, oraz p. Halina Włoszczyńska – koordynator Ligi klas 2016/17 oceniło prace przyznając następującą ilość punktów:

 • 4a – 30 pkt
 • 4b – 24,75 pkt
 • 5a – 26,5 pkt
 • 5b – 26,5 pkt
 • 6a – 24,75 pkt
 • 6b – 30 pkt

ZAPRASZAMY uczniów i całą społeczność szkolną do oglądania wystawy i poznawania sylwetek słynnych naukowców związanych z Wrocławiemwystawa na korytarzu szkolnym obok latawców czytelniczych.

Wyniki ligi klas 2016/17 „Naukowy Wrocław po I i II konkurencji:

 • I miejsce kl. 6b – 60 pkt
 • II miejsce kl. 4a – 59 pkt
 • III miejsce kl. 5a i 5b – 56,5 pkt
 • IV miejsce kl. 4b i 6a – 54,75 pkt

Dziękujemy i zapraszamy na następną konkurencję nr 3 – koordynator p. Elżbieta Kleciek: „Mikołajkowy turniej szachowy” – 6 XII 2016 r od godz. 9.50, s. 22

Wrocław, 1 grudnia 2016 r. Koordynator Ligi klas – mgr Halina Włoszczyńska


WYNIKI Ligi klas IV-VI 2016/17 „Naukowy Wrocław”

Konkurencja 1 „Latawce czytelnicze” – 28X 2016 r.

Prezentacja zainteresowań czytelniczych wszystkich uczniów w klasie wraz z wychowawcą zawarta na latawcu klasowym

JURY w składzie: Dyrektor szkoły p. Stanisława Socha, wicedyrektor – p. Jolanta Jaworska, koordynatorzy: Halina Włoszczyńska oceniało zawartość treściowo-graficzną zgodną z opisem zdania, pomysłowość, estetykę wykonania oraz poprawność językową – max 30 pkt.

 • Klasa IVa – 29 pkt
 • Klasa IVb – 30 pkt
 • Klasa Va – 30 pkt
 • Klasa Vb – 30 pkt
 • Klasa Via – 30 pkt
 • Klasa VIb – 30 pkt

Serdecznie dziękujemy za wykonane zadania uczniom i wychowawcom! 🙂

* Kolejne zadania – konkurencje nr 2 i 3 koordynują nauczyciele przedmiotów: historii -p. Mirosław Rubacha – plakat: „Sylwetki naukowców wrocławskich” –do 28 listopada 2016 r. oraz matematyki – p. Elżbieta Kleciek- „Turniej szachowy klas IV-VI” – 6 grudnia 2016 roku.

Koordynator Ligi Klas
Wrocław, 4 XI 2016 r.
mgr Halina Włoszczyńska