Projekt dofinansowany z dotacji celowej budżetu państwa

Projekt dofinansowany z dotacji celowej budżetu państwa

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów
w Polsce na lata 2021-2030

Gmina Wrocław otrzymała od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotację celową budżetu państwa na realizację w 2021 r. zadania pn. „Stypendium motywacyjne dla uczniów pochodzenia romskiego za wyniki w nauce” w ramach programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

Celem projektu jest motywowanie uczniów pochodzenia romskiego do osiągania lepszych wyników w nauce i systematycznego uczestnictwa w zajęciach szkolnych jak również zachęcenie do kontynuacji edukacji przez uczniów narodowości romskiej kończących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

Grupa docelowa: Projekt jest skierowany do uczniów pochodzenia romskiego posiadający obywatelstwo polskie uczący się we wrocławskich szkołach podstawowych (z wyłączeniem klas I-III) oraz w szkołach ponadpodstawowych dziennych dla których Gmina Wrocław jest organem prowadzącym.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
Całkowita wartość projektu: 45 000 zł
Kwota dofinansowania z dotacji celowej państwa: 38 250 zł
Wkład Miasta: 6 750 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01-06-2021
Termin zakończenia realizacji projektu: 31-12-2021