Wizja i misja

„Przyszłość ma wiele imion. Dla słabych ma imię niemożliwe, dla nieśmiałych – nieznane, myślący i walczący nazywa ją ideałem.”

Wiktor Hugo

Głównym celem wychowawczym naszej szkoły jest zapewnienie dzieciom poczucia akceptacji i bezpieczeństwa, warunków wszechstronnego rozwoju emocjonalnego, moralnego i intelektualnego oraz wspieranie rodziców w wychowywaniu dziecka poprzez wyrabianie w uczniach takich postaw  i nawyków, które umożliwią im uniknięcie negatywnego wpływu środowiska i znalezienie własnej drogi życiowej. Chcemy, aby każde dziecko mogło znaleźć w 108–ce miejsce, do którego będzie szło z ochotą i z ciekawością, wiedząc, że jest ważne i lubiane; żeby każde dziecko czuło się w naszej szkole bezpieczne, wartościowe, zauważane, potrzebne, szczęśliwe i żeby wiedziało, że jest u siebie. Chcemy, by absolwent naszej szkoły umiał rozróżniać dobro od zła oraz był w stanie dokonywać wyborów umożliwiających mu dalszy rozwój oraz prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

Model absolwenta SP108

Uczeń, który kończy naszą szkołę:

 • zna i przestrzega zasad współżycia w grupie,
 • jest uczynny i gotów do niesienia pomocy innym,
 • jest ciekawy świata i ludzi,
 • dba o najbliższe środowisko,
 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,
 • zna swoje mocne i słabe strony,
 • nie ulega negatywnym wpływom otoczenia,
 • radzi sobie w sytuacjach problemowych i konfliktowych,
 • posiada wiadomości i umiejętności umożliwiające dalsze kształcenie,
 • jest świadom własnych zdolności i potrafi je rozwijać,
 • potrafi wykorzystać swą wiedzę w praktyce,
 • potrafi zorganizować własne uczenie się,
 • zna i szanuje tradycje rodzinne, szkolne, regionalne i narodowe.

Wszystkie działania szkoły nakierowane są na wszechstronny rozwój ucznia, a szczególnie na znalezienie w każdym dziecku tego, w czym jest najlepsze  i wspieraniu go w działaniu. W całym tym procesie uczestniczą rodzice naszych dzieci.

Broszura do pobrania (pdf)