Mediacje rówieśnicze

Dlaczego realizujemy innowację pedagogiczną Mediacje rówieśnicze?

W Szkole Podstawowej 108 zgłaszane są problemy przemocy słownej jak i fizycznej uczniów. Uczniowie zgłaszają się do nauczycieli, wychowawców, pedagoga i psychologa szkolnego z prośbą o rozwiązanie konfliktów w jakich uczestniczą. Arbitraż jest tu najczęściej stosowaną metodą rozwiązywania konfliktów, nie daje on jednak możliwości wzięcia odpowiedzialności za konflikt.

Przemoc w szkołach jest zjawiskiem powszechnym. Potwierdzają to badania realizowane w ramach ogólnopolskiego programu Szkoła bez Przemocy (Przemoc w szkole, Raport z badań, lipiec 2011, Zespół badawczy: Instytut Socjologii UW). 83% uczniów szkół podst. doświadczyło przynajmniej jednego z 26 rodzajów przemocy rówieśniczej (średnio 4,5). Agresja werbalna jest w szkole wszechobecna. Z badań wynika również: rodzice są nieświadomi, że ich dzieci padają ofiarą przemocy, co łączy się z deklaracjami uczniów, iż sami sobie radzą z problemami i nie proszą kogokolwiek o pomoc.

Jaki postawiliśmy sobie cel?

Celem głównym innowacji jest przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów poprzez nabywanie kompetencji interpersonalnych uczniów, tak by mogli uczestniczyć w mediacjach rówieśniczych, które są innowacyjnym i alternatywnym sposobem rozwiązywania konfliktów.

Celem innowacji jest również doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców oraz psychologa i pedagoga szkolnego umożliwiających budowanie pozytywnych relacji z uczniami i ich rodzicami, w tym kompetencji z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz prowadzenia edukacji uczniów i rodziców.

Jakich spodziewamy się efektów?

Rozwój umiejętności w zakresie komunikacji, zarządzania emocjami i konfliktem, wykształcenie świadomości podstawowych wartości i praw człowieka. Spodziewany efekt długofalowy to zmiana systemu komunikacji i atmosfery w szkole.

Co jest nowatorskiego w realizowanej innowacji?

Program Mediacji rówieśniczych jest kompleksowy i długofalowy, obejmuje każdy kolejny rocznik uczniów oraz wpływa na zmianę postaw i relacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami konfliktu w szkole.

Nowatorskie rozwiązania to:

  • przeszkolenie wychowawców klas z zarządzania konfliktem, komunikacji empatycznej oraz przekazania narzędzi do przeprowadzenia lekcji w klasie,
  • zaangażowanie w realizację programu nauczycieli, rodziców oraz uczestników szkolnych kół pozalekcyjnych, które pomagają w różnych działaniach realizowanych podczas trwania innowacji,
  • wykorzystanie na lekcjach aktywizujących dzieci metod pracy (np. burza mózgów, praca grupowa, metoda problemowa),
  • program wpisuje się w zasady ustalone w regulaminie szkoły oraz realizuje tematy z podstawy programowej i programu wychowawczego szkoły,
  • nowatorstwo innowacji polega przede wszystkim na wyborze wśród uczniów mediatorów rówieśniczych, którzy posiadać będą odpowiednie kompetencje, by pomagać swoim kolegom w rozwiązywaniu konfliktów bez używania przemocy.

                                                   koordynator innowacji: psycholog Katarzyna Nowicka