Tutoring rówieśniczy

Co to jest tutoring rówieśniczy?

Tutoring rówieśniczy to jedna z metod pracy z uczniem. Polega ona na współpracy pomiędzy uczniami, gdzie jeden z uczniów tak zwany „Tutor” jest bardziej uposażony w wiedzę i doświadczenie edukacyjne, co pozwala mu na „nauczanie” drugiego ucznia. Nauczanie to polega przede wszystkim na powtórzeniu materiału poznanego podczas zajęć lekcyjnych, przygotowaniu do następnych lekcji czy przećwiczeniu konkretnych umiejętności na przykład: czytania, pisania, liczenia czy też zdobytej wiedzy z historii, przyrody lub języka angielskiego.

Podczas zajęć tutoringu rówieśniczego wykorzystywana jest relacja rówieśnicza pomiędzy uczniami, która jest zdecydowanie bliższa niż nauczyciel – uczeń, gdyż uczniowie są w przybliżonym sobie wieku, a co za tym idzie mają podobne zainteresowania, tok rozumowania i postrzegania otaczającego ich świata. Dzięki relacji rówieśniczej uczniowie mogą w prostszy sposób dotrzeć do siebie nawzajem jak również uczyć się od siebie.

Jaki postawiliśmy sobie cel?

Zajęcia Tutoringu rówieśniczego mają na celu wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego, rozbudzenie i poszerzenie zainteresowań uczniów, a co za tym idzie zwiększenie efektów nauczania oraz chęć niesienia pomocy potrzebującym (dzieciom młodszym, mniej samodzielnym). Temu celowi służą cztery kategorie: autentyczność, dialog, spotkanie i zaangażowanie.

Jakich spodziewamy się efektów?

Bardzo ważnym efektem zajęć Tutoringu rówieśniczego będzie rozpoznanie przez uczniów swoich uzdolnień i predyspozycji, co owocuje dobrym zaplanowaniem dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Dodatkowym efektem będzie zintegrowanie  środowisk w szkole (nauczycieli, uczniów), budowanie wspólnoty uczącej się  i wspierającej się, wspólnoty ludzi okazujących sobie bezwarunkowy szacunek. Wszystkie te poczynania sprzyjają wyrabianiu wśród uczniów szeroko pojętej kultury, a co za tym idzie – również odpowiednich postaw.

Koordynator innowacji: kl. IV-VI – Magdalena Oleniasz-Słota