Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności portalu informacyjnego Szkoły Podstawowej nr 108 we Wrocławiu.
Szkoła Podstawowa nr 108 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej portalu informacyjnego Szkoły Podstawowej nr 108 we Wrocławiu.

 

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-08-20
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-24

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
• Brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik lub opisy alternatywne nie spełniające w pełni wymogów wytycznych WCAG.
• Brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych.
• Umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów ani tłumacza języka migowego.
• Brak mapy serwisu
• Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
• Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących lub są skanami dokumentów.
• Niektóre linki w treści zawierają jako opis fragment adresu URL.

Wyłączenia
• Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
• pochodzą z różnych źródeł, zostały wytworzone przez inne podmioty niż Szkoła Podstawowa nr 108 we Wrocławiu i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów – nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
• są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
• opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
• posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
• opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
• Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
• Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
• Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
• Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-03
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-24
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Sekretariat Szkoły.
• E-mail: sekretariat.sp108@wroclawskaedukacja.pl
• Telefon: +48 71 798 68 38


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Urząd Miejski Wrocławia
Adres: Plac Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu
E-mail: deu@um.wroc.pl
Telefon: +48 71 777 85 16
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe
Ułatwienia
• Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
• serwis zbudowany jest w oparciu o style CSS,
• Serwis przygotowany jest do obsługi na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.
• Do budowy serwisu zastosowano technologie informatyczne – tzw. Responsive Web Design, które automatycznie dostosowują moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.
• Narzędzie ułatwień dostępu – widoczny obrazek w prawym górnym rogu strony – umożliwia zmianę kontrastu napisów i tła witryny.

Inne informacje i oświadczenia
Elementy wchodzące w skład struktury strony i treści na niej udostępnione są analizowane pod kątem możliwych usprawnień.

Dostępność architektoniczna

• Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Bolesława Chrobrego, prowadzą do niego schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
• Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
• Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
• W budynku na każdym poziomie (parter oraz 1 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
• W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
• Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.