O programie

OBSZARY BADAWCZE

UNITS OF INQUIRY

Kim jesteśmy:

Badanie naszej natury; przekonań i wartości; zdrowia osobistego, fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego; relacji międzyludzkich, w tym rodzin, przyjaciół, społeczności i kultur; praw i obowiązków; tego, co znaczy być człowiekiem.

Who we are: 

An inquiry into the nature of the self; beliefs and values; personal, physical, mental, social and spiritual health; human relationships including families, friends, communities and cultures; rights and responsibilities; what it means to be human.


Gdzie jest nasze miejsce w czasie i przestrzeni:

Badanie orientacji w przestrzeni i czasie; osobistych historii; domów i podróży; odkryć, poszukiwań i migracji ludzkości; relacji i wzajemnych powiązań między jednostkami i cywilizacjami z perspektywy lokalnej i globalnej.

Where we are in place and time:

An inquiry into orientation in place and time; personal histories; homes and journeys; the discoveries, explorations and migrations of humankind; the relationships between and the interconnectedness of individuals and civilisations from local and global perspectives.


Jak wyrażamy siebie:

Badanie sposobów, w jaki odkrywamy i wyrażamy idee, uczucia, naturę, kulturę, przekonania i wartości; sposoby refleksji, poszerzania i cieszenia się naszą kreatywnością; nasze uznanie dla wartości estetycznych.

How we express ourselves:

An inquiry into the way we discover and express ideas, feelings, nature, culture, beliefs and values; the ways in which we reflect on, extend and enjoy our creativity; our appreciation of the aesthetic.


Jak działa świat:

Badanie świata naturalnego i jego praw; interakcji między światem naturalnym (fizycznym i biologicznym) a społeczeństwami ludzkimi; sposobu, w jaki ludzie wykorzystują swoje rozumienie zasad naukowych; wpływu postępu naukowego i technologicznego na społeczeństwo i środowisko.

How the World works:

An inquiry into the natural world and its laws; the interaction between the natural world (physical and biological) and human societies; how humans use their understanding of scientific principles; the impact of scientific and technological advances on society and the environment.


Jak jesteśmy zorganizowani:

Badanie wzajemnych powiązań systemów i społeczności stworzonych przez człowieka; struktury i funkcji organizacji; podejmowania decyzji społecznych; działalności gospodarczej i jej wpływu na ludzkość i środowisko.

How we organise ourselves:

An inquiry into the interconnectedness of human-made systems and communities; the structure and function of organizations; societal decision-making; economic activities and their impact on humankind and the environment.


Podział zasobów planety:

Badanie dotyczące praw i obowiązków związanych z dzieleniem się ograniczonymi zasobami z innymi ludźmi i innymi istotami żywymi; społeczności i relacji wewnątrz nich i pomiędzy nimi; dostępu do równych szans; pokoju i rozwiązywania konfliktów.

Sharing the Planet:

An inquiry into rights and responsibilities in the struggle to share finite resources with other people and with living things; communities and the relationships within and between them; access to equal opportunities; peace and conflict resolution.