Status szkoły

Informacja na temat statusu Szkoły Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu.

Szkoła Podstawowa nr 108 im. Juliana Tuwima jest szkołą kandydacką do Primary Years Programme. Szkoła dąży do uzyskania autoryzacji jako IB World School. Są to szkoły, które łączy wspólna filozofia – zaangażowanie w wysokiej jakości, wymagającą, międzynarodową edukację, którą Szkoła Podstawowa nr 108 im. 108 uważa za ważne dla naszych uczniów. Tylko szkoły autoryzowane przez Organizację IB mogą oferować którykolwiek z jej czterech programów edukacyjnych: Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP), Diploma Programme lub Career-related Programme (CP). Status kandydata nie daje gwarancji, że autoryzacja zostanie przyznana. Więcej informacji o IB i jego programach można znaleźć na stronie www.ibo.or.

Julian Tuwim Primary School no. 108 is a Candidate School for the Primary Years Programme. This school is pursuing authorization as an IB World School. These are schools that share a common philosophy—a commitment to high quality, challenging, international education that Julian Tuwim Primary School no. 108 believes is important for our students. Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme, or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted. For further information about the IB and its programmes, visit www.ibo.or.