KOMUNIKAT DYREKTORA

KOMUNIKAT DYREKTORA

 

Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie ustalenia warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły