Liga klas V-VIII w roku szkolnym 2022/2023. Cele, zasady, konkurencje

Innowacja pedagogiczna „Liga klas”, realizowana jest w roku szkolnym 2022/2023 pod hasłem „Dziedzictwo cywilizacyjne Europy – Włochy ” .


Cele innowacji: 
1. Wprowadzenie uczniów w dziedzictwo cywilizacyjne Europy – starożytny Rzym.
2. Poznanie elementów języka łacińskiego i podzielenie się ze społecznością szkolną poprzez graficzne zilustrowanie myśli świata starożytnego Rzymu w cytatach funkcjonujących do obecnych czasów.
3. Rozwijanie krytycznego myślenia oraz rozumienie ewolucyjnego znaczenia myśli starożytnego świata i osiągnięć cywilizacyjnych w odniesieniu do rozwoju świata współczesnego w dziedzinie m.in. nauki i sztuki oraz życia codziennego.
4. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów m.in. informatycznych, czytelniczych, plastyczno-technicznych oraz muzycznych z elementami teatralnymi.
5. Doskonalenie umiejętności korzystania z narzędzi multimedialnych, korzystania z różnych źródeł informacji oraz doskonalenie ich gromadzenia, selekcjonowania i opracowywania oraz wykorzystywania z poszanowaniem praw autorskich.


Czas trwania: od października 2022 r do czerwca 2023 roku.

Organizatorzy i koordynatorzy poszczególnych działań: Halina Włoszczyńska – nauczyciel bibliotekarz, Dorota Wojsznis – nauczyciel plastyki i techniki, Paweł Klimkowski – nauczyciel muzyki. Pomoc: wychowawcy klas V-VII oraz Robert Ogonowski – nauczyciel informatyki.
Jury: Dyrektor szkoły – p. Stanisława Socha, wicedyrektor szkoły – p. Barbara Chojnacka, p. Dominika Marcińczak – psycholog szkolny oraz p. Halina Włoszczyńska – nauczyciel bibliotekarz, koordynator innowacji pedagogicznej Liga klas.


Zasady współzawodnictwa:
W Lidze Klas w roku szkolnym 2022/23 współzawodniczą ze sobą klasy Va, Vb, VIa, VIb, VIIa i VIIb pod opieką wychowawców przy wsparciu nauczycieli przedmiotów w zależności od rodzaju zdania.


Konkurencja 1:  „Łacińskie cytaty”

Jury oceniać będzie plakaty ilustrujące łacińskie cytaty wykonane przez poszczególne klasy V-VII.

Konkurencja 2: Quiz – Co wiem o starożytnym Rzymie?

Oceniane będą testy z wiedzy o starożytnym Rzymie. W quizie uczestniczą dwuosobowe zespoły uczniowskie wyłonione z każdej klasy V-VII w eliminacjach w swoich klasach przez wychowawców.

Konkurencja 3: Architektura i rzeźba starożytnego Rzymu

Jury oceniać będzie prace plastyczno–techniczne (makiety i in. formy) wykonane przez zespoły klasowe pod kierunkiem nauczyciela plastyki i techniki p. Doroty Wojsznis.

Konkurencja 4: „Włochy w muzyce i piosence”

Jury oceniać będzie kilkuminutowe teledyski nagrane przez klasy a w nich wykonanie współczesnej piosenki włoskiej, pomysłowość oraz rekwizyty, kostiumy oraz ilość uczniów biorących udział w wykonaniu piosenki.


Klasa, która zgromadzi najwięcej najwięcej punktów w całej Lidze klas otrzymuje tytuł „Mistrza Ligi Klas 2022/23” oraz nagrodę. Finał Ligi Klas przewidywany jest na 1 czerwca 2023 r. – wręczenie podziękowań, dyplomów i nagród oraz wystawa prac powstałych podczas trwania innowacji w roku szkolnym 2022/23.