Wytyczne MEN, MZ i GIS dla świetlic w szkołach podstawowych

Wytyczne MEN, MZ i GIS
dla szkół podstawowych – działalność
opiekuńcza dla uczniów klas I-III szkoły
podstawowej